Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
karlla

przypadkowa znajomość czasem potrafi dać nam najwięcej szczęścia.

— true
Reposted fromoutoflove outoflove viaSkydelan Skydelan
karlla
dopiero gdy odrzucisz ból przeszłości i przyznasz się otwarcie do błędów, możesz nauczyć się na nowo oddychać i kochać, jak nigdy wcześniej.
— *
karlla
3086 ff1e 500
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation viafatu fatu
karlla
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viafatu fatu
1348 1961
Reposted fromtheskyyends theskyyends viaSkydelan Skydelan
karlla
Reposted fromweightless weightless
9341 05bf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaweightless weightless
karlla
Reposted fromweightless weightless
karlla
 ∞ ∞ ∞
karlla
5579 c16f
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul
karlla
Reposted frommayamar mayamar viafatu fatu
karlla
8581 9ab8 500
Reposted fromtwice twice viaSkydelan Skydelan
4138 f073 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl